1. Заповед № РД-9/31.01.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на Експертния екологичен съвет на 20.02.2017 г.

2. Заповед № РД-12/31.01.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и прилагане на системата за двоен подпис.

3. Заповед № РД-13/01.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за оправомощаване на директорите на д-я „КОС, д-я „ПД“ и експертите от спец. администрация за извършване на превантивен, предварителен и последващ контрол, да съставят протоколи за проверка , да съставят актове по установяване на нарушения по ЗООС.

4. Заповед № РД-14/02.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за осигуряване и контрол на данните регистрирани от АИС „Видин“ за контрол качеството на атмосферния въздух.

5. Заповед № РД-15/02.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на поименен списък на служителите , работещи с видеодисплей.

6. Заповед № РД-16/02.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана относно пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

7. Заповед № РД-19/02.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на постоянен състав на ЕЕС при РИОСВ – Монтана.

8. Заповед № РД-20/02.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за оправомощаване на експерти на основание чл. 113-116 от ЗУО, чл. 37 от ЗАНН и ЗУО.

9. Заповед № РД-21/02.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на вътрешен одит на основание чл.7, т.1 и т. 2 от ПУДРИОСВ .

10. Заповед № РД-22/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на контрол по изпълнение на условията в издадено комплексно разрешително на „Фаустина Груп“ ООД, гр. Враца.

11.Заповед № РД-23/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на контрол по изпълнение на условията в издадено комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ ЕООД, гр. Монтана.

12. Заповед № РД-24/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на контрол по изпълнение на условията в издадено комплексно разрешително на „Монбат“ АД, гр. Монтана.

13.Заповед № РД-25/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на контрол по изпълнение на условията в издадено комплексно разрешително на „Берг Монтана фитинги“ АД, гр. Монтана.

14. Заповед № РД-26/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на контрол по изпълнение на условията в издадено комплексно разрешително на „Денирвел“ ЕООД, гр. София – цех в гр. Монтана.

15. Заповед № РД-27/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на контрол по изпълнение на условията в издадено комплексно разрешително на „Видахим“ АД, гр. Видин.

16.Заповед № РД-28/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на контрол по изпълнение на условията в издадено комплексно разрешително на „ИГАЛ“ ООД, с. Вълчек.

17.Заповед № РД-29/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на контрол по изпълнение на условията в издадено комплексно разрешително на „Булгарплод - София“ АД, гр. Монтана.

18.Заповед № РД-30/03.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за место-домуването на служебни автомобили, собственост на РИОСВ - Монтана.

19.Заповед № РД-32/07.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия, която да извърши ревизия на ОУ „Чупрене“.

20.Заповед № РД-33/08.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Берктайм" ЕООД, гр. Берковица - кравеферма с мандра с. Балювица.

21. Заповед № РД-34/08.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Мрамор Беркстон" АД, гр. Берковица - производствена база за обработка на мраморни и скални блокове, находяща се в кв. „Беговица” на гр. Берковица.

22. Заповед № РД-35/08.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Досев и син” ООД, гр. Русе - склад на едро в гр. Монтана, ул. „Индустриална” № 20.

23. Заповед № РД-36/08.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Енерго-Про България“ ЕАД, гр. София - ВЕЦ „Клисура“ в землището на с. Бързия.

24. Заповед № РД-37/15.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на група от експерти за поддържане на единни досета, риск-регистър, отчетни книги, списъци за дейности с масово разпространени отпадъци.

25. Заповед № РД-39/20.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за разпределение на количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за област Монтана за 2017 г.

Заповед № РД-40/20.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за разпределение на количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за област Видин за 2017 г.

27. Заповед № РД-41/20.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на ред на придвижване на постъпила документация за ИП, пуп , ОУП по направления от дирекция „Превантивна дейност“.

28. Заповед № РД-46/27.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мити 01“ ЕООД, гр. София - месопреработвателно предприятие гр. Лом

29. Заповед № РД-47/27.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Ди Вен“ ЕООД, гр. Лом - обект за производство и ремонт на мотокари и електрокари в гр. Лом.

30. Заповед № РД-48/27.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Бета ойл 2012“ ООД, с. Лехчево - Бензиностанция в с. Лехчево.

31.Заповед № РД-50/06.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „БМТ Трейд“ ЕООД, гр. София - обект за производство на тръби в гр. Лом.

32.Заповед № РД-51/06.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Силпа“ ООД, гр. Лом - обект за производство на конвектори в гр. Лом.

33. Заповед № РД-53/06.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Българска трапеза“ ООД, гр. Монтана - предприятие за колбаси и деликатесни меса в гр. Монтана.

34. Заповед № РД-54/13.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Кравеферма с. Еловица, стопанисвана от физическо лице.

35.Заповед № РД-55/13.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Вовас“ ЕООД, гр. Видин - Химическо чистене в гр. Видин.

36. Заповед № РД-56/13.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Випом“ АД, гр. Видин - предприятие за производство на помпи в гр. Видин.

37.Заповед № РД-88/20.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Булфлекс и Ко“ ООД, гр. София - Обект за производство на флекс дискове в с. Мездрея.

38. Заповед № РД-89/20.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Примекс инженеринг“ ЕООД, гр. Берковица - обект за производство на флекс дискове в гр. Берковица.

39.Заповед № РД-90/20.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Абразив България“ ЕООД, гр. Берковица - обект за производство на флекс дискове в гр. Берковица.

40.Заповед № РД-91/20.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Виолина” ООД гр. София - варница в гр. Видин и дейност по транспортиране на отпадъци.

41.Заповед № РД-92/20.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Вида Ойл” ООД гр. Видин - Площадка за ОЧЦМ и ЦР на ИУМПС, ИУЕЕО и внос на дървени въглища.

42.Заповед № РД-101/27.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Електростарт” АД гр. Вършец - Завод за производство на ел. дросели.

43.Заповед № РД-102/27.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Хинд къмпани" ООД, гр. Вършец - Център за разкомплектоване на ИУМПС.

44.Заповед № РД-103/27.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Бензиностанция гр. Вършец с оператор „Даяна -7“ ООД.

45.Заповед № РД-104/28.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, забраняваща паленето на огън около резерват „Горната кория“ в защитена местност „Самарите“.

46.Заповед № РД-104/28.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, забраняваща паленето на огън около резерват „Горната кория“ в защитена местност „Самарите“ до 31.10.2017 г.

47.Заповед № РД-105/28.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, забраняваща паленето на огън около резерват „Чупрене“ в защитена местност „Чупренски буки“ до 31.10.2017 г.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder