1. Заповед № РД-255/03.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Гипс“ АД, с. Кошава.

2. Заповед № РД-256/10.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „СКМ Груп” ЕАД - Претоварна станция на сярна киселина в гр. Видин.

3. Заповед № РД-259/10.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Олимекс” ООД, гр. Видин – Маслодобивна фабрика в с.Покрайна, общ. Видин.

4. Заповед № РД-264/24.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Транс метал ” ООД, гр. Монтана.

5. Заповед № РД-265/24.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Унитрейд 2011” ООД, гр. София - Площадка за третиране на отпадъци в гр. Лом

6. Заповед № РД-266/24.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Китекс” ЕООД, гр. София - Площадка за третиране на отпадъци в гр. Видин.

7. Заповед № РД-267/24.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Алфа Омега Експрес” ООД, с. Горна Лука, общ. Чипровци – Цех за дървопреработка.

8. Заповед № РД-268/24.10.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „България Флуорит” ЕООД, гр. София - Мина за добив на руда и флотационна фабрика за калциев флуорит в гр. Чипровци.

9. Заповед № РД-278/01.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ЗП – Ефрем Николов, гр. Монтана – животновъден обект и мандра в с.Дългоделци.

10. Заповед № РД-279/01.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мак-Ойл-2“ ЕООД, гр. Козлодуй - маслодобивна фабрика в гр. Бойчиновци.

11. Заповед № РД-280/07.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Макстрой“ ЕООД, гр. Монтана – находище „Долна Вереница“ за добив на подземни богатства - варовик.

12. Заповед № РД-284/08.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „РУА България“ ЕООД, гр. София – Инсталация за производство на метализирани пелети в гр. Лом.

13. Заповед № РД-285/08.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Хъс“ ЕООД, гр. Пловдив – Цех за метални тръби в гр. Лом.

14. Заповед № РД-286/08.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Транс Метал“ ООД, гр. Монтана.

15. Заповед № РД-287/08.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Метбол 2000“ ООД, гр. Монтана.

16. Заповед № РД-289/14.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Метикар“ АД, с. Медковец.

17. Заповед № РД-290/14.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ви Би Енерджи“ ООД, гр. Монтана.

18. Заповед № РД-292/21.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мега Груп Метал“ ЕООД, гр. Монтана.

19. Заповед № РД-296/25.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Булгарплод - София“ АД, гр. София – птицекланица в гр. Монтана.

20. Заповед № РД-297/25.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Монтпласт“ ООД, гр. Монтана – производство на акумулаторни кутии.

21. Заповед № РД-298/25.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ПСОВ – Монтана и оператор „ВиК“ ООД, гр. Монтана.

22. Заповед № РД-301/29.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на реда, начина и отговорниците за обмен на информация за осъществената контролна дейност и изготвяне на месечни и тримесечни отчети.

23. Заповед № РД-303/01.12.2016 г. за промяна текста в Заповед № РД-251/28.09.2016 г. от Закона за счетоводството и във връзка с утвърдена Заповед № РД-751/13.11.2016 г. от МОСВ и вътрешни правила за инвентаризация на активи.

24. Заповед № РД-306/05.12.2016 г. за контрол по изпълнение на Договор № 10/22.11.2016 г. за доставка и монтаж на отоплителна газова инсталация.

25. Заповед № РД-312/15.12.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Емко“ ЕООД, гр. София – Обособено производство в гр. Монтана.

26. Заповед № РД-315/19.12.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за контролна дейност по управление на отпадъци.

27. Заповед № РД-316/19.12.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за вътрешни правила за обществени поръчки.

28. Заповед № РД-317/29.12.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за отлагане на част от платения годишен отпуск на служителите от РИОСВ – Монтана за следващата календарна година.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder