• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
17
Декември
2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за Пресконференция

Пресконференция по повод стартирането на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

Във връзка със стартирането на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“, с бенефициент Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана на 19.12.2018 г. от 13:00 ч. в „Информационния център“ на РИОСВ – Монтана ще се проведе откриваща пресконференция, на която като част от дейностите за информация и публичност ще се запознаят заинтересованите страни и обществеността с целите, дейностите по проекта и търсените резултати от него.

Categories: Актуално

11
Декември
2018

Пето място за РИОСВ - Монтана в рейтинга на учещи администрации през 2018 г.

Директорът на РИОСВ – Монтана Деница Славкова получи грамота за постигнати отлични резултати по показатели за учеща администрация за 2018г.

Над 60 централни и териториални администрации взеха участие в самооценка, проведена през м. октомври 2018 г., като 49, сред които и РИОСВ – Монтана са изпълнили изискванията за участие на брой служители.

Въз основа на получените резултати Института по Публична администрация през м. декември подготви доклад и рейтинг на развитие на учещите администрации за 2018 г.. В тази класация РИОСВ – Монтана бе подредена на 5 – то място с резултат, по - висок от международния стандарт за самооценка чрез въпросника „Учеща ли е вашата организация?“.

Церемонията по награждаването се проведе в Центъра за образование, наука и култура Project Lab, към ИПА в гр. София.

07
Декември
2018

РИОСВ – МОНТАНА завоюва престижно 5-то място в рейтинга на учащите администрации през 2018 г. в ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ИПА)

Над 60 централни и териториални администрации взеха участие в самооценка, проведена през м. октомври 2018 г., като 49, сред които и РИОСВ – Монтана са изпълнили изискванията за участие на брой служители.

Въз основа на получените резултати Института по Публична Администрация през м. декември изготви доклад и рейтинг на развитие на учещите администрации за 2018 г. в който РИОСВ – Монтана зае престижното 5 – то място с резултат, по - висок от международния стандарт за самооценка чрез въпросника „Учеща ли е вашата организация?“.

На 10.12.2018 г. директора на инспекцията г-жа Деница Славкова, ще участва в церемонията по награждаване на администрациите, показали най-високи резултати, която ще се проведе в Зала „Хармония“ в Център за образование, наука и култура Project Lab, към ИПА в гр. София.

Categories: Актуално

06
Декември
2018

РИОСВ-Монтана участва в съвместна проверка на инсталации за изгаряне на твърдо гориво

РИОСВ-Монтана участва в инициирана от РС „ПБЗН” – Монтана съвместна проверка на горивни инсталации на твърдо гориво в гр. Монтана. Проверени са няколко инсталации в обществени сгради, частни домове и автосервизи. Не се констатира нерегламентирано изгаряне на отпадъци в нарушение на законодателството по управление на отпадъците и чистотата на атмосферния въздух.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder