• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
12
Февруари
2018

31 март 2018 г. e крайният срок за представяне на доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води зa предходната 2017 г.

В срок до 31.03.2018 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект са задължени да представят в РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция Дунавски район - гр. Плевен доклади за предходната 2017 година относно изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води (включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство).

В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.

Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г.).

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Categories: Актуално

05
Февруари
2018

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2017 г. е 10 март 2018 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) въвеждането на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) влиза в сила от 01.01.2019 г. Информация за НИСО е публикувана на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в меню „Национална система за мониторинг на околната среда“, подменю „Отпадъци“.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2017 г. се предоставят в ИАОС по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

02
Февруари
2018

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на влажните зони

В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ експерти от регионалната екоинспекция представиха пред ученици от екоклуб от СУ „П. Р. Славейков“ - Видин презентация по повод Деня на влажните зони -2 февруари.

В списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен „Остров Ибиша“. Учениците се запознаха със значимостта и многообразието на растителния и животински свят на острова, с предмета и целите на неговото опазване, като рамсарски обект, като защитена територия и защитена зона от Натура 2000.

"Влажните зони за устойчиво градско развитие “ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния ден на влажните зони.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Categories: Актуално

29
Януари
2018

Министър Нено Димов посети РИОСВ - Монтана

Министърът на околната среда и водите Нено Димов посети РИОСВ – Монтана. Министър Димов се срещна в екоинспекцията със служители от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория – Монтана.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с оптимизация на проверките при осъществяването на контролната дейност, повишаване на ефективността на работата. Акцент бе поставен върху необходимостта от извършването на ефективен контрол и мониторинг при изпълнението на предписанията, за да се гарантират възможно най-добри резултати от дейността на регионалните структури.

Бяха обсъдени актуални проблеми в областта на съвместната работа между двете структури на МОСВ, работата по законодателството за реализиране на общоевропейските изисквания за опазване на околната среда.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията